Генерален директор

Владимир Тошевски

Директор за правни кадрови работи

Маја Ристеска Неделкоска

Директор на сектор за осигурување

Елена Цветковска

Директор на сектор за штети

Бобан Јанев

Финансов директор

Наташа Боцевска Линин

Директор на сектор за актуарство и проценка на ризик

Искра Величкова Лакинска

Внатрешен ревизор

Ленин Прцуловски