Информативна пресметка на премија за домаќинско осигурување
Сума на осигурување Премија

Вкупна сума осигурување:

Вкупна премија:

За еднократно плаќање на премијата во
рок од 15 дена одобруваме попуст од 10%: