Информативна пресметка на премија за осигурување од автоодговорност на патнички моторни возила
 
 
 
 
 
 

Вкупна премија за АО полиса во денари: 0 МКД

Премија за кршење на стакло во денари: 0 МКД