Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Реосигурување

АД Осигурителна полиса има квалитетна реосигурителна заштита обезбедена од реномирана реосигурителна групација со рејтинг (А), со автоматско покритие кај имотните осигурувања, каско осигурувањето на моторни возила, осигурувањето од општа и професионална одговорност и транспортните осигурувања.

За поголеми и поспецифични ризици обезбедуваме и факултативно покритие преку нашите реосигурувачи. Ова треба да Ве увери во нашата подготвеност и способност да го преземеме Вашиот ризик на владеење во нашето друштво за осигурување, како и тоа дека станува збор за осигурителна куќа која доследно го прати вашиот деловен развој.

Вашата Зелена карта е обезбедена со неограничено реосигурително покритие по штетен настан согласно Европските регулативи, а домашната автоодговорност е реосигурена согласно законските лимити во земјата. Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место