Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Работен кадар и организациона поставеност на Друштвото

Организационата поставеност на Друштвото овозможува непречена соработка помеѓу секторите за осигурување, план и развој, проценка и ликвидација на штети, правниот и финансовиот сектор, се со цел за исполнување на сите потреби на клиентите.
Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје располага со стручен и оперативен кадар кои редовно ги следат новините и измените кои се одвиваат во областа на осигурувањето на нашиот осигурителен Пазар како и оние во осигурувањето на нашите соседи на Балканот и во државите во Европа.
Стручните работи во Друштвото ги извршуваат високо стручни работни кадри кои зад себе имаат големо работно искуство во дејноста на осигурувањето и млади образовани кадри кои секојдневно со својот ентузијазам и желба за знаење и успех во работата ги освојуваат особеностите на оваа дејност и успешно ги презентираат на пазарот за осигурување.
 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место