Македонски  Англиски  Контакт
работен кадар и организација|раководители |едукација |активности|реосигурување|конкуренција|соработка|мисија|продукти
 


Конкуренција

Македонскиот осигурителен пазар е доста разновиден. Ние сме подготвени да учествуваме во него со лојално и коректно применување на Законот за супервизија на осигурувањето, како и на Правилниците донесени од Министерството за финансии на Република Македонија и другите надлежни институции.
Вршиме анализа на случувањата на пазарот на месечно, квартално и годишно ниво на Тарифите за сите поединечни видови на осигурување, како и врз база на добиените информации од нашата мрежа на соработници. Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место