Македонски  Англиски  Контакт
Пресметка за каско осигурување на патнички возила 
 
 
1. ИЗБЕРЕТЕ СОПСТВЕНО УЧЕСТВО ВО ШТЕТА (ФРАНШИЗА)
Селектирај како ќе ја внесувате вредноста на возилото:
Внеси вредност на возилото:
Селектирај дали возилото да биде осигурено од кражба:

2. ПОПУСТИ
Изберете некој од попустите:
Попуст за Авто одговорност од Осигурителна полиса - 10%:
Попуст за едно дете под 18 години - 5%:
Попуст за две или повеќе деца под 18 години - 10%:
Попуст за добар вид - 5%:
Попуст за постаро возило од 6 години - 10%:
Бонус за немање штети:
Внеси бонус на претходна полиса:
Попуст за плаќање во готово - 10%:

3. РЕЗУЛТАТ
Износ на премијата: 0,00 денари
Износ на премијата: 0,00 евра

    Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место