Македонски  Англиски  Контакт
ЗАКЛУЧНИЦА ЗА ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
 
 
Полињата означени со * се задолжителни, Ве молиме да ги пополните.
 
1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ
Осигуреник:*
Матичен број (ЕМБГ):*
Адреса:*
Телефонски број:*
E-mail:*
Број на пасош:*

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО
Период на осигурување: Од:* До:* ДД-ММ-ГГГГ
Период на покритие:*  дена.
Држава на патување:*

3. ПОКРИТИЕ
А. Здравствена помош при патување и репатријација:
Б. Осигурување од незгода:
В. Осигурување на багаж и надомест за загуба на патни документи:
Пополнете го квадратчето кое одговара за вашите потреби за осигурување

4. ПОПУСТИ
Попуст за средношколец/студент:
Попуст за семејство:

5. ДОПОЛНИТЕЛЕН РИЗИК
Доплата за осигурување од спортски ризик:

6. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Во готово
НАПОМЕНА: По добивањето на Вашата заклучница за патничко осигурување, нашите агенти ќе ве контактираат за да ви ја достават полисата во хартиена форма, бидејќи осигурувањето стапува на сила откако истата ќе биде потпишана и платена од Ваша страна
   


Со оваа заклучница се овластува Националната осигурителна групација АД Осигурителна полиса Скопје да склучи осигурување во име на осигуреникот.


 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место