Македонски  Англиски  Контакт
ЗАКЛУЧНИЦА ЗА КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ
 
 
Полињата означени со * се задолжителни, Ве молиме да ги пополните.
 
1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ
Сопственик на возилото:*
Матичен број:*
Адреса:*
Телефонски број:*
E-mail:*

2. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО ОД СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА
Вид:* Регистарски број:*
Марка:* Број на шасија:*
Тип:* Број на мотор:*
Год. на производство:* Сила:* KW
Боја:* Запремина:* cm3
    Носивост:* t (тони)
 
Пополнете го квадратот за сериски вградена опрема во возилото:
Воздушно перниче возач: Електронски стакла сите:
В.П. возач и совозач: Серво управувач:
В.П. за сите: Анти блок систем (ABS):
Електронски стакла предни: Клима уред:
 
Радио касетофон марка и тип:
Фабрички допонително вградена опрема:
Допонително вградена опрема по набавка на возилото:
 
Систем за заштита: Кодиран клуч:
    Аларм:

3. КВАЛИТЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Квалитетот за Kаско осигурување на Вашето возило може да биде со потполно покритие или со сопствено учество во штетен настан. Во колку се одбере втората можност (со сопствено учество во штетен настан), премијата ќе биде пониска, а точните опции Вашиот Агент за продажба ќе Ви ги презентира откако ќе му ја доставите оваа Заклучница потпишана од Ваша страна.
Возилото било претходно осигурано каско во:
Дали е остварен штетен настан по каско осигурување:
да не
Возилото поседува полиса од автоодговорност во:*
   


Со оваа заклучница се овластува Националната осигурителна групација АД Осигурителна полиса Скопје да склучи осигурување во име на осигуреникот.


 Локации


Нашата цел е достапност на услугата во секој град, во секое населено место