Генерален Директор

Владимир Тошевски

Директор на сектор за осигурување

Елена Цветковска

Директор на сектор за штети

Бобан Јанев

Финансов директор

Наташа Боцевска Линин

Директор за правни кадрови работи

Анела Дарковска

IT Директор

Хари Јуруковска Ковачевиќ

Директор на сектор за актуарство и проценка на ризик

Искра Величкова Лакинска

Внатрешен ревизор

Даниела Симовска

Менаџмент